_ _
_ _ _ Banner _
_
_ _ _ _ _
_
Miljöpolicy
 
Elsotec AB är certifierade enligt ISO14001:2015. Samhällets engagemang i miljöfrågor har lett till att vi, våra kunder och leverantörer ställer allt högre krav på miljöarbetet. Alla våra samarbetspartners skall kunna känna förtroende för att vårt arbete främjar hushållningen med naturresurser och är kretsloppsanpassat. I vår roll som distributör ska vi framträda som goda föredömen genom att ta ansvar för en hållbar framtid. Vi ska även påverka andra, såsom myndigheter, företag, organisationer med flera i en ekologiskt hållbar riktning. Till grund för policyn ligger Agenda 21. En hållbar utveckling förutsätter:
 • en minskad förbrukning av icke förnybara resurser
 • en effektivare resursanvändning
 • att långlivade naturfrämmande ämnen från samhällets produktion inte systematiskt ökar
 • att den biologiska mångfalden skyddas och bevaras att globala resurser fördelas rättvist
För att tydliggöra vårt ansvar och stödja vårt eget samt våra affärspartners miljöarbete har vi antagit följande miljöpolicy.

Det är viktigt att vara medveten om att miljöpolicyn tjänar som ram för vårt miljöarbete och att konkreta mål och handlingsplaner i enlighet med denna skall arbetas fram.
 • Miljöfrågor skall behandlas som en självklar och integrerad del i företagets hela verksamhet.
 • Vårt miljöarbete skall präglas av målsättningen att minimera all påtaglig skadlig miljöpåverkan och vara förebyggande när det gäller ny miljöpåverkan.
 • Vi skall anstränga oss att minska materialförbrukningen och användningen av miljöbelastande produkter på våra kontor. Energiförbrukningen skall även successivt effektiviseras.
 • Vi skall källsortera vårt avfall så långt det är möjligt.
 • Vi skall anstränga oss att minska våra transporter, framför allt transporter med bil. Detta skall beaktas i vårt arbetssätt och i våra offerter.
 • Vi skall väga in för varje enskilt fall relevanta miljöaspekter vid inköp av produkter och tjänster.
 • Vi vill alltid se lagar och förordningar som minimikrav.
 • Vi skall kontinuerligt erbjuda medarbetare anpassad utbildning i miljöfrågor, så att miljöpolicyns riktlinjer kan följas.
 • Miljöpolicyn skall löpande revideras och miljöarbetet ständigt förbättras.
Några exempel på effekter och åtgärder:
 • Återanvändning och återvinning av kartong och fyllnadsmaterial.
 • ID-nummer på produkter innebär en spårbarhet och möjlighet för oss att ta tillbaka och återvinna elektronikskrot.
 • Övergång så snart som möjligt till produkter som uppfyller RoHS och WEEE-direktiven även om produkterna inte omfattas av direktiven.
_ _ __ _

_ FMCC Distribution ADDRESS
FMCC
Johanneslundsv. 2
194 61 UPPLANDS VÄSBY
SWEDEN
 
CONTACT
Telefon: +46 (0)18-56 18 00

e-mail
 
SHIP TO
FMCC
Johanneslundsv. 2
194 61 UPPLANDS VÄSBY
SWEDEN